Διαδικασια πιστοποιησης βοηθων μητροτητας απο τον Συλλογο Βοηθων Μητροτητας Ελλαδας

Οι υποψήφιες για πιστοποίηση βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα ακόλουθα βήματα – στάδια:

 

1. Τακτοποίηση Ετήσιας Συνδρομής στον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας – Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο από το έτος εγγραφής τους και αδιαλείπτως μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για πιστοποίηση. Η ετήσια συνδρομή του Συλλόγου είναι 25 €.

2. Συνέντευξη υποψήφιας βοηθού μητρότητας – Πριν από τη συμμετοχή σε σεμινάριο βοηθών μητρότητας, οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να περάσουν από συνέντευξη με μέλη της εκπαιδευτικής επιτροπής. Σκοπός είναι να γνωριστούμε καλύτερα, να ξεκαθαριστούν τυχόν απορίες σε σχέση με το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας, να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα της υποψήφιας για την εκπαίδευση και/ή, αν υπάρχουν κωλύματα, να συζητηθούν προτάσεις για συμμετοχή της σε μελλοντική εκπαίδευση.

3. Βιβλιογραφία – ανάγνωση τουλάχιστον 10 βιβλίων από την προτεινόμενη λίστα βιβλιογραφίας, ιδανικά πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιες για πιστοποίηση θα πρέπει να έχουν διαβάσει και μελετήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας και το Εύρος Επαγγελματικής Πρακτικής όπως ορίζεται από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και να τον έχουν αποδεχτεί. Συμπληρωματικά, οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη γραπτή εργασία πάνω στη βιβλιογραφία.

4. Συμμετοχή σε σεμινάριο εκπαίδευσης για το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Τα αναγνωρισμένα σεμινάρια καλύπτουν όλη τη βασική διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου – Διάρκειας τουλάχιστον 25 ωρών

5. Συμμετοχή σε σεμινάριο περιγεννητικής αγωγής αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Τα αναγνωρισμένα σεμινάρια καλύπτουν όλη τη βασική διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου – Διάρκειας τουλάχιστον 16 ωρών.

6. Συμμετοχή σε σεμινάριο θηλασμού αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Τα αναγνωρισμένα σεμινάρια καλύπτουν όλη τη βασική διδακτέα ύλη όπως αυτή ορίζεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου και διδάσκονται από Πιστοποιημένες/ους Συμβούλους Γαλουχίας (IBCLC) ή Πιστοποιημένες/ους Εκπαιδεύτριες/τές Θηλασμού (CLE, CLC) ή από άλλον οργανισμό ή νοσοκομείο εγκεκριμένο από τον Σύλλογο. Προϋπόθεση είναι τα νοσοκομεία να έχουν λάβει την πιστοποίηση “Νοσοκομείο Φιλικό προς τα Βρέφη” ή το σεμινάριο να οργανώνεται από προσωπικό πιστοποιημένο σε θέματα θηλασμού – Διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών. Επαγγελματίες του θηλασμού όπως IBCLC, CLE, CLC ή σύμβουλοι θηλασμού του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος (LLL Leaders) ή προσωπικό που εργάζεται σε νοσοκομείο με τίτλο «φιλικό προς τα βρέφη» πληρούν, υπό προϋποθέσεις, την προϋπόθεση Νο 6 της πιστοποίησης.

7. Πρακτική άσκηση – Η πρακτική άσκηση σε τοκετό και λοχεία λαμβάνει χώρα μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου για βοηθούς μητρότητας. Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε τρεις γυναίκες κατά τον τοκετό για τουλάχιστον 15 ώρες συνολικά και θα πρέπει να παραβρίσκονται με την επίτοκο από την αρχή του ενεργού τοκετού (πρώτο στάδιο) μέχρι και την ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου. Ο ένας από τους τρεις τοκετούς μπορεί να είναι με καισαρική τομή. Για την ολοκλήρωση της πρακτικής απαιτείται γραπτή αξιολόγηση από τη μητέρα και τον επαγγελματία υγείας που τη φροντίζει (γιατρό, μαία) καθώς και γραπτή αναφορά για τους τρεις τοκετούς.

Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε τρεις γυναίκες κατά τη λοχεία τους για τουλάχιστον 15 ώρες συνολικά. Οι δύο από τις τρεις λεχώνες θα πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Για την ολοκλήρωση της πρακτικής απαιτείται γραπτή αξιολόγηση από τη μητέρα καθώς και γραπτή αναφορά. Θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις κατά την εκπαίδευση.

8. Συμμετοχή ως παρατηρήτρια σε ομάδες σχετικές με περιγεννητική φροντίδα – Συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 10 ωρών. Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να συμμετέχουν ως παρατηρήτριες σε ομάδες σχετικές με την περιγεννητική φροντίδα. Ενδεικτικά, ομάδες προετοιμασίας εγκύων, λοχείας, θηλασμού, μπαμπάδων, yoga εγκύων, baby yoga, baby swimming, baby wearing, ομάδες VBAC (φυσιολογικός τοκετός μετά από καισαρική), chanting, χορού της κοιλιάς κλπ. Οι ώρες παρακολούθησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από 3 τουλάχιστον διαφορετικές ομάδες.

9. Συμμετοχή σε τουλάχιστον μία ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση για τον ρόλο της βοηθού μητρότητας – Σκοπός αυτού του βήματος είναι να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενες, αλλά και να πάρουν ιδέες και υλικό για τη διοργάνωση αντίστοιχων ενημερωτικών συναντήσεων στην κοινότητα όπου μένουν. Μπορείτε να βρείτε κάποια ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση παρακολουθώντας τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, ή καλώντας μας προκειμένου να προσφέρουμε μια τέτοια στην περιοχή όπου ζείτε.

10. Πηγές – Δίκτυα υποστήριξης στην κοινότητα όπου ζείτε – Οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να καταθέσουν γραπτή εργασία που αφορά την κατάρτιση λίστας επαγγελματιών υγείας, ομάδων και οργανισμών στην κοινότητα όπου εργάζονται, καθώς και λίστας διαδικτυακών διευθύνσεων σχετικών με την περιγεννητική φροντίδα. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσουν γραπτή εργασία που αφορά ανάλυση πραγματικών σεναρίων.

11. Γραπτή εργασία πάνω σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης – Μετά την ολοκλήρωση και της πρακτικής άσκησης, οι υποψήφιες βοηθοί μητρότητας θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη γραπτή εργασία πάνω σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, στην οποία θα αναφέρεται η σημασία του ρόλου της βοηθού μητρότητας, τα προσωπικά κίνητρα που ώθησαν την καθεμιά να ακολουθήσει το επάγγελμα, τα δυνατά και αδύνατα σημεία της προσωπικότητάς τους. Θα δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις στη διάρκεια της εκπαίδευσης.

12. Πρώτες Βοήθειες / CPR – Ο Σύλλογος παροτρύνει όλες τις υποψήφιες βοηθούς μητρότητας να παρακολουθήσουν σεμινάριο για πρώτες βοήθειες – CPR (προαιρετικό).

13. Κατάθεση δικαιολογητικών πιστοποίησης – Για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, οι υποψήφιες θα καταθέσουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από σχετική αίτηση. Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλος της εκπαιδευτικής επιτροπής, ώστε να παραλάβουν ιδιοχείρως την πιστοποίησή τους. Κατά τη συνέντευξη θα δοθεί στις υποψήφιες η ευκαιρία να συζητηθεί εκτενώς η εμπειρία τους από τη διαδικασία πιστοποίησης (τυχόν δυσκολίες που αντιμετώπισαν, λύσεις που βρήκαν, νέες ιδέες που ανακάλυψαν), όπως και τα μελλοντικά τους σχέδια ως επαγγελματίες βοηθοί μητρότητας. Η αίτηση που θα συνοδεύει τα δικαιολογητικά πιστοποίησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην κάθε υποψήφια αφού προηγουμένως έχει καταβληθεί το ανάλογο χρηματικό ποσό για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους (λεπτομέρειες στη διάρκεια της εκπαίδευσης).

 

Διαδικασία επαναπιστοποίησης από το Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος

Προκειμένου να εξασφαλισθεί βέλτιστη επαγγελματική πρακτική των βοηθών μητρότητας και συνεργασία με άλλους επαγγελματίες στο χώρο της περιγεννητικής φροντίδας, προβλέπεται επαναπιστοποίηση των πιστοποιημένων βοηθών μητρότητας 5 χρόνια μετά την αρχική τους πιστοποίηση και κάθε 5 χρόνια.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επαναπιστοποίησης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσες βοηθοί μητρότητας έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθών μητρότητας από φορείς του εξωτερικού ή της Ελλάδας εκτός του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και δεν έχουν ακολουθήσει την προβλεπόμενη από τον Σύλλογο διαδικασία πιστοποίησης, μπορούν να πιστοποιηθούν από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σχετική ανάρτηση («Διαδικασία αναγνώρισης/πιστοποίησης βοηθών μητρότητας από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας»).