ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας & Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου

Βασική εκπαίδευση βοηθών μητρότητας

 

Σύνοψη

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, για να αναβαθμίσει το λειτούργημα της βοηθού μητρότητας, να διασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της, και για να καλύψει την κρατική έλλειψη νόμων και κανονισμών για την προστασία του επαγγέλματος της βοηθού μητρότητας, των ίδιων των βοηθών μητρότητας, καθώς και των ατόμων που επιθυμούν να δεχθούν τις υπηρεσίες μιας βοηθού μητρότητας, έχει θέσει/ συντάξει διαδικασίες αναγνώρισης, καθώς και βασική διδακτέα ύλη για κάθε ενδιαφερόμενη/ο σχετικά με την εκπαίδευση των βοηθών μητρότητας. Απώτερος σκοπός μας είναι οι διαδικασίες αυτές, που συντάχθηκαν σε συνεργασία με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς από την Ευρώπη και τις Η.Π.Α., να βοηθήσουν αργότερα τον αρμόδιο φορέα του κράτους να θέσει δίκαιους και ενημερωμένους κανονισμούς και νόμους.

 

Διαδικασία αναγνώρισης/πιστοποίησης βοηθών μητρότητας από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας

 

Σκοπός

Ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας, σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Επιτροπή, επιθυμεί να αποτελέσει ένα επίσημο όργανο δράσης, εκπροσώπησης, κατάρτισης και συνεργασίας βοηθών μητρότητας από διάφορες χώρες, διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και προσεγγίσεις, ενώ συγχρόνως δεσμεύεται να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών, δεοντολογίας και ορθής επαγγελματικής πρακτικής εκ μέρους των βοηθών μητρότητας που αποτελούν τα μέλη του.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε ορίσει κάποιες προϋποθέσεις και βήματα για την αναγνώριση και την πιστοποίηση βοηθών μητρότητας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιθυμούν να είναι μέλη του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας.

Διαδικασία αναγνώρισης/πιστοποίησης: Η διαδικασία αυτή αναφέρεται σε νέες υποψήφιες βοηθούς μητρότητας, ή σε ήδη πιστοποιημένες από άλλους φορείς/ συλλόγους του εξωτερικού ή της Ελλάδας, ή σε ενεργές βοηθούς μητρότητας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν.

 1. Τακτοποίηση της εγγραφής της ενδιαφερόμενης βοηθού μητρότητας ως μέλους του Συλλόγου (αποστολή συμπληρωμένης αίτησης, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και κατάθεση της ετήσιας συνδρομής – για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με το info@mitrotita.org“>info@mitrotita.org).
 2. Α) Για τις βοηθούς μητρότητας που είναι αναγνωρισμένες/ πιστοποιημένες από φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού εκτός του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας:

Αποστολή αίτησης για αναγνώριση της εκπαίδευσης και πιστοποίησης της βοηθού μητρότητας καθώς και του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

  1. Βιογραφικό σημείωμα.
  2. Δίπλωμα/ βεβαίωση παρακολούθησης/ πιστοποίησης βοηθού μητρότητας από τον εκπαιδευτικό της φορέα, συμπεριλαμβανομένου του Αρ. Μητρώου πιστοποίησης, ημερομηνίας λήξης της ισχύος της πιστοποίησής της και ημερομηνίας επαναπιστοποίησης.

Αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης και των κριτηρίων πιστοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος που παρακολούθησε η β.μ. και ημερομηνίες παρακολούθησης. Ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να ζητήσει στοιχεία και διευκρινίσεις απευθείας από τον φορέα πιστοποίησης της β.μ. Ο Σύλλογος και η Εκπαιδευτική Επιτροπή έχουν θέσει τη βασική διδακτέα ύλη για την εκπαίδευση βοηθών μητρότητας βάσει της οποίας γίνεται και ο έλεγχος (η βασική διδακτέα ύλη είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Συλλόγου).

Β) Οι νέες βοηθοί μητρότητας που επιθυμούν να πιστοποιηθούν από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας καταθέτουν τα δικαιολογητικά βάσει της διαδικασίας πιστοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ιστότοπο του Συλλόγου.

 1. Συνέντευξη με μέλος/η της Εκπαιδευτικής Επιτροπής μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 2. Αν η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική γλώσσα της υποψήφιας: αποδεικτικά (π.χ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή τεστ ή συνέντευξη;) για τη χρήση των Ελληνικών, αν η βοηθός μητρότητας σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στον ελλαδικό χώρο (γραπτός λόγος και προφορικός. Το θέμα της γλώσσας θα συζητηθεί και στη συνέντευξη).
 3. Μελέτη και έγγραφη αποδοχή του Δεοντολογικού Κώδικα και Εύρους Επαγγελματικής Πρακτικής που πρεσβεύει ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας.
 4. Τελική συνέντευξη με μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του Συλλόγου για την αναγνώριση ή όχι της ενδιαφερόμενης. Στην περίπτωση αναγνώρισης, θα της δοθεί Αρ. Μητρώου μέλους, Αρ. Μητρώου πιστοποίησης, ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης και ημερομηνία επαναπιστοποίησης.
 5. Στην περίπτωση μη πλήρωσης των κριτηρίων αναγνώρισης/ πιστοποίησης σε σχέση με τη βασική διδακτέα ύλη, και εφόσον η β.μ. ακόμα επιθυμεί να αναγνωριστεί από τον Σύλλογο, θα συζητηθούν τυχόν εμπόδια και θα γίνουν προτάσεις για τα επόμενα βήματα που μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση/πιστοποίησή της.

Σημείωση για τις ήδη πιστοποιημένες βοηθούς μητρότητας από άλλους φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού: Αν η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, η βοηθός μητρότητας θα προσκληθεί να συμμετάσχει σε τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο αναγνωρισμένο από τον Σύλλογο σεμινάριο βοηθών μητρότητας για να ενταχθεί στο κλίμα της κοινότητας, να γνωρίσει συναδέλφους και να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον Σύλλογο. Λεπτομέρειες συμμετοχής της θα συζητηθούν κατά περίπτωση.

 

Ισχύουσες διαδικασίες και αναθεωρήσεις

Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας υπηρεσιών, διαφάνειας διαδικασιών και παρακολούθησης των τελευταίων κάθε φορά εξελίξεων στον χώρο δραστηριοποίησης των βοηθών μητρότητας σε διεθνές επίπεδο, ο Σύλλογος Βοηθών Μητρότητας Ελλάδας και η Εκπαιδευτική Επιτροπή διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρούν τακτικά τα παραπάνω κείμενα. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο του Συλλόγου ώστε να είστε ενήμερες/οι για τις ισχύουσες διαδικασίες εκπαίδευσης, αναγνώρισης και πιστοποίησης των βοηθών μητρότητας στην Ελλάδα.