ΕΥΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

1.1 Σκοπός – Εύρος υπηρεσιών

1.1.1 Παρεχόμενες υπηρεσίες

Η βοηθός μητρότητας τοκετού (β.μ.τ.) συνοδεύει τη γυναίκα στον τοκετό, της προσφέρει συναισθηματική και σωματική υποστήριξη, προτείνει μεθόδους ανακούφισης και προσφέρει υποστήριξη και προτάσεις για τον σύντροφο της επιτόκου. Όταν είναι δυνατό, η β.μ.τ. προσφέρει προ- και μετά- γεννητική συναισθηματική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της επεξήγησης και συζήτησης πρακτικών και διαδικασιών καθώς και βοήθεια για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών ώστε η γυναίκα να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών. Η β.μ.τ. παρέχει υποστήριξη αλλά δεν δίνει συμβουλές. Βοηθάει τους πελάτες της να διερευνήσουν τις εναλλακτικές διαθέσιμες επιλογές ώστε να πάρουν τις αποφάσεις που τους ταιριάζουν ενώ παράλληλα τους στηρίζει στις αποφάσεις αυτές. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι οι β.μ.τ. δεν «συνταγογραφούν» κάποια θεραπεία, οποιαδήποτε πρόταση ή πληροφορία μοιραστεί η β.μ.τ. με τη γυναίκα θα πρέπει να δίνεται με την προϋπόθεση ότι η β.μ.τ. θα προτείνει στη μητέρα, προτού εφαρμόσει κάποια πρακτική, να συμβουλευθεί το βασικό άτομο που έχει την ιατρική της φροντίδα.

Η βοηθός μητρότητας λοχείας (β.μ.λ.) υποστηρίζει και φροντίζει τόσο τη νέα μητέρα όσο και την οικογένειά της κατά τη λοχεία. Η β.μ.λ. παρέχει στη μητέρα συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη, πρακτική βοήθεια με τη φροντίδα του μωρού, με την προσαρμογή των άλλων παιδιών στα καινούργια δεδομένα της νέας οικογένειας, με την προετοιμασία γευμάτων και με την οργάνωση του νοικοκυριού. Η β.μ.λ. παρέχει εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σε θέματα διατροφής του νεογνού, συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη στη μητέρα για την καλύτερη ανάκαμψή της μετά τον τοκετό και σε άλλα θέματα σχετικά με τη λοχεία και παραπέμπει αναλόγως, εφόσον απαιτείται, σε άλλους επαγγελματίες.

1.1.2 Όρια κατά την παροχή υπηρεσιών

Ο ρόλος της β.μ.τ. άπτεται της συναισθηματικής και πρακτικής/ σωματικής υποστήριξης της επιτόκου. Η β.μ.τ. δεν ασκεί κλινικές ή ιατρικές πράξεις όπως η λήψη πίεσης, αίματος ή θερμοκρασίας της επιτόκου, έλεγχο των καρδιακών παλμών του εμβρύου, κολπικές εξετάσεις ή κλινική φροντίδα. Δεν κάνει διάγνωση ιατρικών εξετάσεων και δεν ερμηνεύει τα ευρήματα ιατρικών μηχανημάτων κατά τη διάρκεια του τοκετού. Εάν κάποια β.μ. ασκεί παράλληλα κάποια άλλη επαγγελματική ιδιότητα με ιατρική κατάρτιση και επιλέξει να προσφέρει στην πελάτισσά σας υπηρεσία έξω από το εύρος των β.μ.τ., τότε δεν θα πρέπει να συστήνεται ως β.μ. αλλά με την άλλη επαγγελματική της ιδιότητα. Θα πρέπει δηλαδή να περιγράφει τον εαυτό της με διαφορετικό όρο από αυτόν της βοηθού μητρότητας και να προσφέρει υπηρεσίες σύμφωνα με το εύρος της πρακτικής και τα κριτήρια του ιατρικού επαγγέλματός της. Από την άλλη, εάν κάποια επαγγελματίας υγείας επιλέξει να περιορίσει τις υπηρεσίες της στο εύρος των υπηρεσιών μιας β.μ.τ., τότε είναι αποδεκτό να συστήνεται ως βοηθός μητρότητας τοκετού.

Ο ρόλος της β.μ.λ. άπτεται της συναισθηματικής και πρακτικής υποστήριξης κατά τη λοχείας και της παροχής πληροφοριών. Η β.μ.λ. δεν ασκεί κανενός είδους κλινική, ιατρική ή φαρμακευτική πράξη και δεν παρέχει συμβουλές, όπως π.χ. εξέταση της λεχώνας ή του μωρού, λήψη θερμοκρασίας, αρτηριακής πίεσης, διάγνωση,  ιατρικές εξετάσεις ή οποιαδήποτε κλινική φροντίδα.

1.3 Προάσπιση των δικαιωμάτων της μητέρας και του βρέφους

Η β.μ.τ. προασπίζεται τις επιθυμίες της επιτόκου όπως αυτές εκφράζονται στο πλάνο τοκετού, σε συζητήσεις πριν τη γέννα αλλά και κατά τη διάρκεια του τοκετού, με το να ενθαρρύνει τη γυναίκα να θέσει ερωτήσεις στο γιατρό της και να εκφράσει τις επιθυμίες και τις ανησυχίες της. Η β.μ.τ. βοηθά τη μητέρα να ενσωματώσει αλλαγές στο πλάνο τοκετού, αν και εφόσον παρουσιαστεί η ανάγκη, και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της γυναίκας και του γιατρού. Τόσο οι επίτοκες όσο και οι β.μ.τ. πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο ρόλος τους ως «υπερασπιστές» δεν σημαίνει ότι η β.μ.τ. θα μιλάει εκ μέρους της γυναίκας ή θα παίρνει αποφάσεις για τη γυναίκα. Ο ρόλος του «υπερασπιστή» περιγράφεται ως υποστήριξη, ενημέρωση και διαμεσολάβηση ή διαπραγμάτευση.

1.4 Συστάσεις/παραπομπές

Σε περίπτωση που το εύρος των υπηρεσιών της β.μ.τ. δεν καλύπτει τις ανάγκες της μητέρας, τότε είναι απαραίτητο να γίνουν οι κατάλληλες συστάσεις/παραπομπές σε άλλους επαγγελματίες ή πηγές πληροφόρησης.

 

2.1 Δέσμευση απέναντι στη μητέρα

Όταν μια β.μ. συμφωνήσει να παράσχει τις υπηρεσίες της σε μια γυναίκα, έχει την υποχρέωση να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες με υπευθυνότητα και αξιοπιστία και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η β.μ. πρέπει να μεριμνήσει να έχει ορίσει την αντικαταστάτριά της ώστε να διασφαλίσει τις υπηρεσίες της στη γυναίκα, εάν δεν καταστεί δυνατό να παραβρεθεί στον τοκετό. Εάν κάποια β.μ.τ. επιθυμεί να διακόψει τη συνεργασία της με τη συγκεκριμένη πελάτισσα, έχει υποχρέωση να ενημερώσει εγκαίρως την εν λόγω γυναίκα και να μεριμνήσει για την αντικαταστάτριά της, εάν αυτό επιθυμεί η γυναίκα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί:

  • Συστήνοντας τη γυναίκα σε κάποια άλλη συνάδελφο β.μ.τ.
  • Ενημερώνοντας τη γυναίκα ότι κάποια άλλη β.μ., μέλος του Συλλόγου ή όχι, μπορεί να είναι περισσότερο κατάλληλη για την περίπτωσή της.
  • Απευθυνόμενη στον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας για πρόσβαση σε λίστα β.μ. ανά περιοχή.
  • Κρατώντας επαφή με τη γυναίκα ή την αντικαταστάτριά της β.μ. για να βεβαιωθεί ότι οι ανάγκες της γυναίκας  έχουν εκπληρωθεί.

 

3.1Εκπαίδευση και πρακτική άσκηση

3.1 Εκπαίδευση

Οι β.μ. που πιστοποιούνται από τον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική εκπαίδευση για βοηθούς μητρότητας σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Σύλλογος.

3.2 Πρακτική άσκηση

Για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης β.μ. από τον Σύλλογο, οι β.μ. θα πρέπει να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Σύλλογος.