Άρθρα Blog

Ενοποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας EDN

ο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βοηθών Μητρότητας (EuropeanDoulaNetwork – EDN) ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να συνδέσει οργανισμούς βοηθών μητρότητας σε όλη την Ευρώπη ώστε να μοιράζονται έναν κοινό δεοντολογικό κώδικα.
Οι βοηθοί μητρότητας υποστηρίζουν γονείς και οικογένειες στις επιλογές τους όσον αφορά στην εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την πρώτη περίοδο της γονεϊκότητας.

The European Doula Network (EDN) was established in 2011 to connect doula organisations across Europe and share a common code of Ethics.
Doulas support parents and families in their choices in pregnancy, childbirth and early parenting.

Ενοποιημένος Δεοντολογικός Κώδικας

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βοηθών Μητρότητας (European Doula Network – EDN) ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να συνδέσει οργανισμούς βοηθών μητρότητας σε όλη την Ευρώπη ώστε να μοιράζονται έναν κοινό δεοντολογικό κώδικα.

Οι βοηθοί μητρότητας υποστηρίζουν γονείς και οικογένειες στις επιλογές τους όσον αφορά στην εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την πρώτη περίοδο της γονεϊκότητας.

Κάθε μέλος του EDN, είτε οργανισμός, είτε εκπαιδευτικός φορέας, είτε φίλος, συμφωνεί στον παρακάτω ορισμό του ρόλου και της δεοντολογίας μιας βοηθού μητρότητας:

Οι βοηθοί μητρότητας προσφέρουν συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη σε γονείς και οικογένειες.

Οι βοηθοί μητρότητας δεν ασκούν κλινικά καθήκοντα, δεν κάνουν ιατρικές διαγνώσεις και δεν δίνουν συμβουλές.

Οι βοηθοί μητρότητας υποστηρίζουν την επιλογή και τη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης, χωρίς να κατευθύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των γονέων.

Οι βοηθοί μητρότητας φέρουν τον εαυτό τους με ακεραιότητα και διαφάνεια όσον αφορά στην εμπειρία τους, τις δεξιότητές τους και τα όριά τους.

Οι βοηθοί μητρότητας σέβονται το απόρρητο των πελατών τους και διατηρούν εμπιστευτικές όλες τις πληροφορίες που λαμβάνουν από αυτούς.

Οι βοηθοί μητρότητας φέρονται στους γονείς και στις οικογένειες, όπως και σε όλους τους άλλους επαγγελματίες, με σεβασμό και ευγένεια.

Οι βοηθοί μητρότητας δεσμεύονται σε συνεχή προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Οι βοηθοί μητρότητας συνεισφέρουν στις τοπικές και ευρύτερες κοινότητες.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βοηθών Μητρότητας 2015

European Doula Network Code of Ethics

The European Doula Network (EDN) was established in 2011 to connect doula organisations across Europe and share a common code of Ethics.

Doulas support parents and families in their choices in pregnancy, childbirth and early parenting.

A member association, training course [or friend] of the EDN agrees to the following definition of the role and ethics of a doula:

Doulas provide emotional and practical support to parents and families.

Doulas do not perform clinical tasks, make medical diagnoses or give advice.

Doulas support informed choice and informed consent, without directing parents’ decision-making.

Doulas conduct themselves with integrity and transparency with respect to their experience, skills, and boundaries.

Doulas respect the privacy of clients and hold in confidence all information obtained.

Doulas treat parents and families and all other professionals with respect and courtesy.

Doulas engage in continued personal and professional development.

Doulas contribute to local and wider communities.

European Doula Network 2015.